Services

7Eleven

ชั้น: 1
ห้อง: 104
เวลาเปิด: 7.00-21.00 hrs
เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นแฟรนไชส์ของร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน มีสาขาอยู่ทั่วโลก
เทคโนโลยีของ Online to Offline เริ่มมีการถูกใช้ในประเทศไทย โดยการสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และรับสินค้าที่ในจุดที่ใกล้บ้านที่สุด และ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา เป็นจุดรับสินค้าของผู้ที่ทำการสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopat24.com มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการผสานการสะสมคะแนนที่มีชื่อว่า All Member ที่สามารถใช้ใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาใช้ในออนไลน์ได้
Share