THE PARQ

WELL Features

SCROLL

คุณสมบัติของอาคารที่มาตรฐาน WELL ให้การรับรอง

สุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่เดอะ ปาร์ค อาคารของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐาน WELL 8 ข้อ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ได้แก่ คุณภาพอากาศ สุขอนามัยของมือ สุขภาวะทางแสง คุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ สุขภาวะทางด้านอาหาร สุขภาพและความแข็งแกร่งทางร่างกาย ความสบาย และสุขภาวะทางจิตใจ
icon

คุณภาพอากาศ

icon

สุขอนามัยของมือ

icon

สุขภาวะทางแสง

icon

คุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้

icon

สุขภาวะทางด้านอาหาร

icon

ความแข็งแกร่งทางกาย

icon

ความสบาย

icon

สุขภาวะทางจิตใจ