ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน (แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์)

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

จากการดาวน์โหลด เรียกดู เข้าถึง หรือใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นี้ (“แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์“) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ“).

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ได้ตลอดเวลา หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ใช้บริการจะต้องหยุดการเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และหยุดใช้บริการของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทันที การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อไปจะถือเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว และตามที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

2. คำนิยาม

ในข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ให้คำซึ่งมีความหมายเฉพาะต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่เนื้อหาของประโยคจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

บัญชี” หมายถึง บัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการลงทะเบียน

ลงทะเบียน” หมายถึง การสร้างบัญชีในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และ “การลงทะเบียน” หมายถึง การดำเนินการสร้างบัญชีดังกล่าว

บริการต่าง ๆ” หมายถึง บริการทั้งปวงที่บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด พนักงาน บริษัทในเครือ หรือผู้รับจ้างของบริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด ให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แก่บรรดาผู้ใช้ และ “บริการ” หมายถึง บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง

บรรดาผู้ใช้” หมายถึง บรรดาผู้ใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้ใช้บริการ และผู้ใช้หมายถึงผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง

3. ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการ

3.1 การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ : การใช้บริการต่าง ๆ และ/หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

3.2 พื้นที่ใช้งาน : ทั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาผู้ใช้ที่เข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในประเทศไทยใช้งานเท่านั้น

บริษัทไม่รับรองว่าบริการต่าง ๆ (หรือสินค้าหรือบริการใด ๆ) จะมีขายหรือให้บริการ หรือเหมาะสมสำหรับการใช้งานนอกประเทศไทย

แม้จะมีข้อกำหนดข้างต้นก็ตาม หากผู้ใช้บริการเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ใช้บริการต่าง ๆ หรือทำการแลกของจากพื้นที่นอกประเทศไทย ถือว่าผู้ใช้บริการได้ดำเนินการดังกล่าวเองและจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

3.3 ขอบเขต : แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ บริการต่าง ๆ และการแลกของมีไว้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้ใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ และต้องไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

3.4 การห้ามใช้งาน : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก ซึ่งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือบริการต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าหรือชี้แจงเหตุผลใด ๆ รวมถึงการห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการ) และการห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการแลกของใด ๆ

3.5 อุปกรณ์และเครือข่าย : การให้บริการต่าง ๆ และการจัดหาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะไม่รวมถึงการจัดหาโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จำเป็นต่อการเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ หรือการแลกของใด ๆ ในการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ บริการต่าง ๆ หรือการแลกของใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการรับทราบว่าข้อสัญญาที่ทำกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของตน (“ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ“) หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (“ISP”) จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเมื่อมีการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือจึงอาจเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการสำหรับบริการเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดระยะเวลาของการเชื่อมต่อขณะเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือมีอาจค่าบริการของบุคคลภายนอกเกิดขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

3.6 การอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ : หากผู้ใช้บริการไม่ใช่ผู้ชำระเงินค่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ถือว่าผู้ชำระเงินได้อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

3.7 การอนุญาตให้ใช้เนื้อหา : จากการส่งข้อความหรือรูปภาพใด (รวมถึงรูปถ่าย) (ต่อไปจะเรียกว่า “เนื้อหา“) ผ่านทางแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของเนื้อหาให้ใช้ ทำซ้ำ และแจกจ่ายเนื้อหานั้น และผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทั่วโลกโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ได้เป็นการอนุญาตให้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

3.8 เนื้อหาของบุคคลภายนอก : แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือแอปพลิเคชันอื่น (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก“) ซึ่งผู้ใช้บริการรับทราบว่าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบริษัท และผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ได้รับรองหรือตรวจสอบเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น (ถ้ามี) บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ใช้บริการได้รับเนื่องจากการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

3.9 การอัพเดต : การอัพเดตแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สามารถทำได้โดยดาวน์โหลดจาก App Store ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ได้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้ว โดยขึ้นอยู่กับการอัพเดต และ App Store ที่ใช้ในการดาวน์โหลดและเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

4. การแลกของ

4.1 ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องลงทะเบียน : ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อแลกของจากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

4.2 การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ : ในการแลกของใด ๆ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการแลกนั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

4.3 การแลกของ : การพยายามแลกของที่ขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตหรือตกเป็นโมฆะ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

4.4 ความรับผิดชอบในการแลกของที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือของตัวอย่างซึ่งเน่าเสียง่าย : ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบกำกับดูแลว่าผลิตภัณฑ์หรือของตัวอย่างสำหรับการแลกของซึ่งสามารถเน่าเสียง่ายนั้นยังไม่หมดอายุ

4.5 ข้อห้าม : (ก) ห้ามทำซ้ำ ขาย ขายต่อ หรือค้าผลิตภัณฑ์ ของตัวอย่าง หรือของที่ได้จากการแลก (ข) หากแลกผลิตภัณฑ์ หรือของตัวอย่างมาในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า จะไม่มีสิทธิได้รับเครดิต เงินสด หรือของตัวอย่างที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าและจำนวนที่ใช้แลก (ค) การแลกผลิตภัณฑ์ หรือของตัวอย่างขึ้นอยู่กับการมีสินค้าของร้านค้า

4.6 เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับอันเนื่องมาจากการที่ร้านค้าไม่สามารถให้แลกของได้ตามข้อ 4.4 หรือการที่ผู้ให้บริการไปรษณีย์ หรือบริการขนส่งไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือของตัวอย่างให้แก่ผู้ใช้บริการเพราะเหตุที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือของตัวอย่างดังกล่าวตามข้อ 5 (ค)

4.7 ของตัวอย่างสูญหายหรือถูกขโมย : บริษัทและร้านค้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อของการที่ของตัวอย่าง หรือผลิตภัณฑ์ที่แลกไปนั้นสูญหายหรือถูกขโมย

5. การแจ้งเตือนตำแหน่งของสถานที่และการแจ้งเตือน

ผู้ใช้บริการตกลงรับการแจ้งเตือนที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า (“การแจ้งเตือนตำแหน่งของสถานที่“) ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จากร้านค้า หากผู้ใช้บริการเปิดใช้บริการระบุตำแหน่งในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาประเภทอื่นของตน (ตามแต่กรณี)

6. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

6.1 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศของตนเพื่อทำสัญญาที่มีผลผูกพัน และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หากผู้ใช้บริการเป็นพนักงานหรือตัวแทนของกิจการหรือนิติบุคคลอื่น และกำลังใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในฐานะผู้แทน ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในฐานะผู้แทนของนิติบุคคลและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ในนามของนิติบุคคลรายนั้น

6.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขของร้านค้า : ผู้ใช้บริการตกลงที่จะ (และจะต้อง) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของร้านค้าที่ผู้ใช้บริการแลกของ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นครั้งคราว

6.3 ข้อมูลที่ถูกต้อง : ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลทั้งปวงที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนและเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของตนเป็นข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยทำการปรับปรุงข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้บริการ

6.4 เนื้อหาในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการ : ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ ของตัวอย่าง หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ นั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการก่อนที่จะทำการแลกของ

6.5 ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ : ผู้ใช้บริการให้สัญญาอย่างไม่มีข้อจำกัดว่าจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินการดังนี้

6.5.1 ใช้ส่งหรือรับเนื้อหาที่ไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจ
6.5.2 ส่งหรือรับเนื้อหาที่เป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือคุกคาม ดูหมิ่นบุคคลใด หรือทำให้บุคคลใดเสื่อมเสียชื่อเสียง ดูหมิ่นศาลหรือในการละเมิดการรักษาความลับ ลิขสิทธิ์ สิทธิในสภาพบุคคล สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลภายนอก
6.5.3 เพื่อส่งหรือรับเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือได้รับการอนุมัติที่จำเป็น (จากบริษัทหรือบุคคลภายนอก) หรือเป็นการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำที่ถือเป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศใด ๆ
6.5.4 เพื่อส่งหรือรับเนื้อหาที่เป็นอันตรายเชิงเทคนิค (ซึ่งรวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ ลอจิกบอมบ์ (logic bombs) ม้าโทรจัน (Trojan horses) เวิร์ม (worms) ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์ที่มีเจตนากลั่นแกล้ง หรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)
6.5.5 ก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น
6.5.6 เพื่อดักรับหรือพยายามดับรับการติดต่อสื่อสารที่ส่งผ่านระบบโทรคมนาคม
6.5.7 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดไว้ หรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
6.5.8 เพื่อฉ้อโกง
6.5.9 การใช้ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของอินเทอร์เน็ต (Internet practices) และแนวทางปฏิบัติของเครือข่ายเชื่อมต่อที่เป็นที่ยอมรับ
6.5.10 ในทางใด ๆ ที่คาดว่าเป็นการยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อชาติพันธุ์ ศาสนา หรือชนกลุ่มน้อย หรือมีผลเสียต่อบุคคล กลุ่ม หรือนิติบุคคลใด ๆ
6.5.11 ในลักษณะที่จะทำ หรือกระทำการใดที่ทำให้เกิดการลงข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่สมเหตุสมผลหรือเกินสมควร ในโครงสร้างระบบของบริษัท

6.6 ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ : ผู้ใช้บริการให้สัญญาอย่างไม่มีข้อจำกัดว่าจะไม่ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดดำเนินการต่อไปนี้

6.6.1 ขายต่อผลิตภัณฑ์หรือของตัวอย่าง
6.6.2 ให้ข้อมูลเท็จ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อที่เป็นเท็จ และใช้หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิตอย่างฉ้อฉล
6.6.3 พยายามหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยหรือเครือข่ายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้ประสงค์จะให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง ลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้เข้าถึง หรือทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายอื่น ๆ (เช่น การสแกนพอร์ต หรือ)
6.6.4 ดำเนินการติดตามตรวจสอบเครือข่ายทุกรูปแบบซึ่งจะดักรับข้อมูลที่ไม่ได้ประสงค์จะมีไว้แก่ผู้ใช้บริการ
6.6.5 มีปฏิสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อฉลกับบริษัทหรือร้านค้า (รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมโดยอ้างว่าทำในนามของบุคคลภายนอกโดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีอำนาจในการกระทำการแทนบุคคลภายนอกนั้น หรือผู้ใช้บริการแสร้งแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นบุคคลภายนอก)
6.6.6 ดึงข้อมูลหรือเจาะระบบเข้าสู่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
6.6.7 ใช้บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์โดยละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้
6.6.8 เข้าร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือบริการต่าง ๆ
6.6.9 เข้าร่วมในการกระทำใด ๆ ซึ่งบริษัทมีความเห็นเพียงฝ่ายเดียวว่าจะจำกัดหรือขัดขวางลูกค้ารายอื่นไม่ให้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือบริการต่าง ๆ

7. กฎเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

7.1 บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นใดก็ตามโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจให้คำรับประกันได้ว่าบริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะไม่มีข้อผิดพลาด และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือการตกหล่นดังกล่าว

7.2 บริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูล (หรือข้อความ) ที่ส่งผ่านบริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะถูกส่งอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันที ถึงแม้ว่าบริษัทจะพยายามอนุญาตให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ได้อย่างต่อเนื่อง แต่การเข้าถึงบริการต่าง ๆ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อาจถูกระงับ จำกัด หรือยุติลงได้ทุกเมื่อ

7.3 บริษัทไม่รับประกันว่าบริการต่าง ๆ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลเสียต่อเทคโนโลยี

7.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทดแทน ระงับ หรือลบข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ผู้ใช้บริการอาจถูกจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการต่าง ๆ เป็นครั้งคราวเพื่อให้บริษัทสามารถทำการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือนำเสนอสิ่งสนับสนุนหรือบริการใหม่มาใช้ บริษัทจะพยายามกู้คืนการเข้าถึงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในนำข้อมูลหรือบริการใด ๆ ออกจากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ได้

7.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงและ/หรือในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาใดซึ่งบริษัทเห็นตามสมควรว่าอาจก่อให้เกิดการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

8. การระงับการใช้งานและการสิ้นสุดการใช้งาน

8.1 หากผู้ใช้บริการใช้ (หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ใช้) แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ ที่ขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ บริษัทสามารถระงับการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ

8.2 หากบริษัทระงับการให้บริการต่าง ๆ หรือระงับการใช้งานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ บริษัทสามารถปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จนกว่าบริษัทจะได้รับคำยืนยัน (ในรูปแบบที่บริษัทยอมรับ) จากผู้ใช้บริการว่าตนจะไม่ละเมิดข้อสัญญาใดของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ อีก

8.3 บริษัทจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ขอให้เปิดเผยตัวตนหรือค้นหาบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ

8.4 แม้จะมีข้อกำหนดอื่นระบุไว้ในข้อ 8 นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปนี้ทันทีทุกเวลา (ไม่ว่าจะดำเนินการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) (ก) ระงับบริการต่าง ๆ และ/หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ (ข) ระงับการใช้บริการ
ต่าง ๆ และ/หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือ (ค) ระงับการใช้บริการต่าง ๆ และ/หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลที่บริษัทเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม) กับผู้ใช้บริการ ในกรณีต่อไปนี้

8.4.1 ผู้ใช้บริการทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

8.4.2 บริษัทสงสัยโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า ผู้ใช้บริการได้ทำผิด อาจทำผิด หรือจะทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

8.4.3 บริษัทสงสัยโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า ผู้ใช้บริการอาจกระทำการหรือจะกระทำการฉ้อโกงบริษัทหรือบุคคลอื่น

8.4.4 สิทธิของบริษัทตามข้อ 8 นี้จะไม่กระทบสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาอื่นใดที่บริษัทมี ในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิด สิทธิ ภาระหน้าที่ หรือความรับผิดใดที่เกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดการใช้งาน

9. การปฏิเสธความรับผิดและการยกเว้นความรับผิด

9.1 แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ บริการต่าง ๆ ข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องทั้งปวงจะจัดให้ในลักษณะ “ตามสภาพซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลานั้น และตามที่มีอยู่ในเวลานั้น” โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

9.2 บริษัทขอปฏิเสธไม่ให้คำรับรองและการรับประกันทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และเนื้อหาของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือการตกหล่นใดในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ การรับประกันในเรื่องความสามารถในการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ คุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน การไม่ละเมิดสิทธิหรือการรับประกันโดยปริยายจากการซื้อขายหรือการใช้ประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้

9.3 บริษัทไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดชะงัก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสที่มีลักษณะรุกรานหรือสร้างความเสียหายอื่น และไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น รวมถึงการไม่สามารถได้รับหรือขาดแคลนเนื้อหาที่จำเป็น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไฟฟ้าหรือโทรคมนาคม การขาดอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือสิ่งอำนวยความสะดวก และความขัดข้องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

9.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ได้ปฏิบัติ หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดของบริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ซึ่งเกิดจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท รวมถึงความขัดข้องของเครือข่ายโทรคมนาคมไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชน

9.5 แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ บริษัทไม่รับประกันหรือให้คำรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

9.6 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายโดยบังเอิญ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ การที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง ใช้ หรือไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ การเชื่อถือหรือการดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการต่าง ๆ ความล่าช้า ความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือในการส่งข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่นใด แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

9.7 บริษัทจะไม่รับผิดตามสัญญา หรือทางละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย) หรือรับผิดประการอื่น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือด้วยสาเหตุใด ที่เกี่ยวกับการสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายข้างเคียง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายโดยบังเอิญ ที่ผู้ใช้บริการได้รับหรือก่อขึ้นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และข้อตกลงและเงื่อนไขฯ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจะหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินออมหรือการสูญเสียธุรกิจที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียข้อมูลหรือค่าความนิยม การสูญเสียการใช้งานหรือมูลค่าของอุปกรณ์ใด ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ การเรียกร้องสิทธิของบุคคลภายนอก ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

9.8 ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นจะนำมาใช้บังคับเฉพาะเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายที่ไม่อาจถูกยกเว้นหรือจำกัดในฐานะผู้บริโภคของผู้ใช้บริการแต่ประการใด

9.9 แม้ว่าบริษัทจะได้พยายามจัดการให้ระบบของบริษัทมีความปลอดภัยก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอาจถูกผู้อื่นดักรับได้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถและไม่รับประกันว่าการถ่ายโอนข้อมูลตามแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงบริษัทและที่บริษัทส่งจะไม่ถูกตรวจสอบหรือเปิดอ่านโดยบุคคลอื่น

10. การชดใช้ความเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทอันเกิดจากการใช้สิทธิเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินกระบวนการอื่นใดที่จะมีการยื่นฟ้องหรือจะยื่นฟ้องบริษัทอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การใช้บริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ (ข) การที่บุคคลอื่นใช้บริการต่าง ๆ โดยใช้ชื่อที่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ รหัส PIN ของผู้ใช้บริการ หรือหมายเลขข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดให้ และ/หรือ (ค) การทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินกระบวนการ แก่บริษัท

11. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

11.1 เนื้อหาเชิงโฆษณา ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพประกอบ งานศิลป์ และวัสดุกราฟิกประเภทอื่น ตลอดจนชื่อ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายอื่น และ/หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และเป็นทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือผู้จัดหาสินค้าของบริษัท (ตามแต่กรณี) อนึ่ง ห้ามทำสำเนา ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ตีพิมพ์ ออกอากาศทางภาพและเสียง หรือกระจายซึ่ง งาน ตราสัญลักษณ์ ภาพกราฟิก เสียง หรือภาพดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่บริษัท และ/หรือผู้จัดหาสินค้าของบริษัทจะอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง (ตามแต่กรณี)

11.2 ไม่มีสิ่งใดในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่จะตีความได้ว่าเป็นกรณีที่บริษัทให้อนุญาต หรือให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการให้อนุญาตโดยปริยาย ตามหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยประการอื่น และห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในทางที่ผิดอย่างเด็ดขาด

11.3 บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตในทันที เพื่อรักษาและคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อหรือตราสัญลักษณ์นั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฯ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์และเจ้าของบริษัทดังกล่าว

12. การแก้ไขเพิ่มเติม

12.1 บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ รวมถึงรายละเอียดและราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่โฆษณาเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นใดของเนื้อหาของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

12.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฯ เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ที่มีการแก้ไขจะแสดงไว้ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และจะมีผลบังคับตั้งแต่วันดังกล่าว บริษัทจึงขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขฯ เป็นระยะเนื่องจากจะมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

13.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ได้จากทุกประเทศทั่วโลกที่เทคโนโลยีในประเทศนั้นอนุญาตให้ทำได้ และเนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีกฎหมายที่แตกต่างกัน ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นั้นผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงให้กฎหมายของประเทศไทยมีผลใช้บังคับในเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน โดยไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายมาใช้บังคับ

13.2 ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าทั้งผู้ใช้บริการและบริษัทให้ความยินยอมและยอมรับในเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่เพียงแห่งเดียว ซึ่งจะเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

logo
เลือกบาลานซ์ ให้ชีวิตสนุก
LIFE WELL BALANCED
ติดตามเรา
เวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00 – 22.00 น.
สอบถามทั่วไป: +66 (2) 081 3500
สนใจพื้นที่เช่า: +66 (2) 081 3500
ดาวน์โหลดแอป The PARQ!
pic
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
| Terms of use | Privacy Policy |